Vinaconex 2 đổi tên, tăng vốn lớn gấp đôi kỳ vọng cải thiện tình hình tài chính?

Thay đổi lớn sau khi Tổng công ty Vinaconex thoái vốn

Mới đây, công ty cổ phần Xây dựng số 2 (Vinaconex 2, mã VC2) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Một trong những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua là việc đổi tên và logo Công ty.

Theo đó, tên doanh nghiệp sẽ đổi từ tên cũ là Công ty cổ phần Xây dựng số 2 thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2. Tên viết tắt đổi từ Vinaconex No2 thành Vina2.

Ngoài ra, Vinaconex 2 cũng tăng vốn điều lệ lên gấp đôi từ 150 tỷ đồng hiện nay lên 300 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 15 triệu cổ phần.

Giá phát hành được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/1 cổ phiếu và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.Theo đó, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ không dưới 225 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, nếu được thực hiện đúng phương án, sẽ tạo sự thay đổi đáng kể về cơ cấu vốn của Vinaconex 2. Theo đó, vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ tăng từ 303,7 tỷ đồng hiện nay, lên ít nhất 528,7 tỷ đồng. Việc tăng vốn chủ hữu cũng sẽ làm thay đổi cơ cấu nợ.

Cụ thể, với quy mô nợ phải trả 1.668,5 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2019, tỷ lệ nợ của Công ty ở mức khá cao, chiếm tới 84% tổng nguồn vốn. Nhưng khi vốn chủ sở hữu tăng thêm ít nhất 225 tỷ đồng theo kế hoạch phát hành và nợ không tăng thêm, thì tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn sẽ được giảm xuống tối đa chỉ là 76%. Điều này cũng sẽ giúp Công ty dễ tiếp cận, tìm kiếm đối tác để gia tăng doanh số, sản lượng trong tương lai.

Điều đáng chú ý là, việc huy động vốn, nếu thành công, sẽ tạo ra cho Công ty dòng tiền thuần gia tăng tương ứng số tiền tối thiểu 225 tỷ đồng. Giá trị khoản tiền này gấp đôi giá trị tài sản cố định của Công ty và đây là “dòng máu” rất có ý nghĩa cho doanh nghiệp trong việc giải quyết nhu cầu thúc đẩy hoạt động, mở rộng đầu tư.

Mục tiêu tổng doanh thu tăng 25,7% năm 2020

Về hoạt động kinh doanh, quy mô sản xuất hợp nhất của Công ty trong năm 2019 giảm nhẹ so với năm 2018 do khó khăn về công tác đấu thầu, tìm kiếm công việc.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.295 tỷ đồng, bằng 94% so với thực hiện năm 2018 và bằng 86% so với kế hoạch năm 2019.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41,78% tỷ đồng, bằng 101% so với thực hiện năm 2018 và bằng 116,1% so với kế hoạch năm 2019.

Đối với hoạt động công ty mẹ, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 75,7%, tổng doanh thu đạt 87,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 101,1% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Nguyên nhân chính khiến Công ty không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu chủ yếu do giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu của lĩnh vực xây lắp không đạt được như kỳ vọng.

Hầu hết các dự án có giá trị sản lượng lớn trong năm 2019 là các công trình đi bàn giao, nghiệm thu, thanh quyết toán, có một số dự án chậm tiến độ triển khai do nguyên nhân từ chủ đầu tư thiếu vốn, thiếu vật tư, vật liệu…

Mặt khác, sự cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu, tìm kiếm việc làm giữa các doanh nghiệp xây lắp nên cũng làm giảm số công trình trúng thầu và thi công trong năm 2019,

Trong định hướng năm 2020, Vinaconex 2 cho biết sẽ rà soát để đổi mới công tác quản trị, thay đổi tư duy; đổi mới hệ thống quản trị nội bộ để phân định rõ chức năng nhiệm vụ trong giải quyết công việc.

Công ty này cũng vẫn nhắm lĩnh vực then chốt là xây lắp và kinh doanh bất động sản. Tìm kiếm phát triển dự án mới.

Một trong những vấn đề lớn nữa được Vinaconex 2 đặt ra trong năm 2020 là thực hiện kiểm soát dòng tiền và triển khai mạnh công tác thu hồi công nợ tại các dự án, công trình của Công ty nhằm ổn định và nâng cao năng lực tài chính.

Trên cơ sở các con số cụ thể được đặt ra cho năm 2020, Vinaconex 2 đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất hợp nhất dự kiến là 1.196 tỷ đồng, tăng 20,4% so với thực hiện năm 2019; tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 25,7% so với 2019; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 37,7 tỷ đồng, giảm 9,8%.

Lâm Anh (T.H)/ Sở hữu trí tuệ