WALL FINANCIAL CORPORATION CÔNG BỐ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM TÀI CHÍNH 2024

18 1 WALL FINANCIAL CORPORATION ANNOUNCES Q2 2024 FISCAL RESULTS

VANCOUVER, BC, 14 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Wall Financial Corporation (sau đây gọi là “Công ty”) đã công bố kết quả hoạt động và báo cáo tài chính cho sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2023, Công ty ghi nhận lợi nhuận ròng và thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông của Công ty là 11.908.823 đô la hoặc 0,37 đô la mỗi cổ phiếu so với 39.313.638 đô la hoặc 1,21 đô la mỗi cổ phiếu trong kỳ trước. Sự giảm lợi nhuận ròng so với năm trước chủ yếu là do việc bán một bất động sản đầu tư trong kỳ trước.


Wall Financial Corporation Logo (CNW Group/Wall Financial Corporation)

Wall Financial Corporation công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2024

Doanh thu và thu nhập từ hoạt động cho thuê căn hộ tăng lên do việc mua lại các bất động sản đầu tư trong năm trước, tỷ lệ trống giảm và tăng giá thuê khi có người thuê mới. Doanh thu và lợi nhuận từ các khách sạn của Công ty tăng lên do tỷ lệ lấp đầy và giá trung bình hàng ngày tăng. Doanh thu từ hoạt động phát triển của Công ty giảm do việc đóng cửa các đơn vị căn hộ trong kỳ trước.

Ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 7

Sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 7

Báo cáo Kết quả Kinh doanh

2023

2022

2023

2022

Tổng doanh thu và thu nhập khác

45.018.996 đô la

41.018.707 đô la

77.516.286 đô la

73.927.172 đô la

Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông của Công ty

9.178.082

9.314.113

11.908.823

39.313.638

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (phân loại và không phân loại)

0,29

0,29

0,37

1,21

Bảng Cân đối Kế toán

31 tháng 7 năm 2023

31 tháng 1 năm 2023

Tổng tài sản

886.617.476 đô la

874.728.957 đô la

Tổng nợ dài hạn

340.406.686

351.635.100

Cổ tức đã trả