Lument Finance Trust, Inc. Công bố Tăng Cổ tức Cổ phiếu Phổ thông Hàng quý

NEW YORK, 14 tháng 9 năm 2023 – Lument Finance Trust, Inc. (NYSE: LFT) (“LFT” hoặc “Công ty”) công bố tuyên bố trả cổ tức tiền mặt 0,07 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông liên quan đến quý thứ ba năm 2023, tăng 17% so với cổ tức quý thứ hai năm 2023 là 0,06 USD cho mỗi cổ phiếu. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông tại thời điểm đóng sổ kinh doanh vào ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Công ty cũng công bố tuyên bố trả cổ tức tiền mặt 0,4921875 USD cho mỗi cổ phiếu Ưu đãi Cổ phiếu Lũy kế Có thể Mua lại Loại A 7,875%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi tại thời điểm đóng sổ kinh doanh vào ngày 2 tháng 10 năm 2023.

Về LFT

LFT là một công ty ở Maryland tập trung vào đầu tư, tài trợ và quản lý danh mục các khoản đầu tư nợ thương mại bất động sản. Công ty chủ yếu đầu tư vào các khoản vay thế chấp thương mại nổi có lãi suất thả nổi chuyển đổi với trọng tâm là tài sản đa gia đình quy mô trung bình. LFT được quản lý và tư vấn bên ngoài bởi Lument Investment Management, LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Delaware.

Thông tin bổ sung và nơi tìm thấy

Các nhà đầu tư, cổ đông và các bên quan tâm khác có thể tìm thấy thông tin bổ sung về Công ty tại trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tại http://www.sec.gov/ hoặc trang web của Công ty https://www.lumentfinancetrust.com hoặc bằng cách gửi yêu cầu đến: Lument Finance Trust, 230 Park Avenue, 20th Floor, New York, NY 10169, Chú ý: Quan hệ Nhà đầu tư.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Một số tuyên bố được đưa vào bản tin này cấu thành các tuyên bố hướng tới tương lai nhằm đủ điều kiện được bảo vệ theo Điều 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi, và Điều 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã sửa đổi. Các tuyên bố hướng tới tương lai có rủi ro và không chắc chắn. Bạn có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai bằng cách sử dụng các từ như “tin tưởng,” “mong đợi,” “dự kiến,” “dự án,” “ước tính,” “kế hoạch,” “tiếp tục,” “có ý định,” “nên,” “có thể,” “sẽ,” “tìm kiếm,” “sẽ,” hoặc các thuật ngữ hoặc biểu hiện tương tự hoặc các thuật ngữ hoặc biểu hiện tương đương khác, hoặc bằng cách thảo luận về chiến lược, kế hoạch hoặc ý định. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên niềm tin, giả định và kỳ vọng về hiệu suất trong tương lai của Công ty, xét đến tất cả các thông tin hiện có đối với Công ty vào ngày của bản tin này hoặc vào ngày đưa ra các tuyên bố đó. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự báo. Bạn được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào các tuyên bố hướng tới tương lai trong bản tin này và nên cân nhắc cẩn thận các yếu tố được mô tả trong Phần I, Mục IA “Các yếu tố rủi ro” trong Báo cáo thường niên của Công ty theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov, và trong các báo cáo hoặc tài liệu định kỳ khác với SEC, khi đánh giá các tuyên bố hướng tới tương lai này. Các tuyên bố hướng tới tương lai có rủi ro và không chắc chắn đáng kể, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Ngoại trừ pháp luật hiện hành yêu cầu, Công ty từ chối mọi ý định hoặc nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, dù do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay các lý do khác.

(PRNewsfoto/Lument Finance Trust, Inc.)

NGUỒN Lument Finance Trust, Inc.