Scottie Resources công bố chào bán riêng lẻ tối đa 3,5 triệu đô la

/KHÔNG PHÂN PHỐI CHO CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN MỚI CỦA HOA KỲ HOẶC ĐỂ PHỔ BIẾN Ở HOA KỲ/
VANCOUVER, BC, 8 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Scottie Resources Corp. (TSXV: SCOT) (OTCQB: SCTSF) (FSE: SR8) (“Scottie” hoặc “Công ty”) vui mừng thông báo đợt chào bán chứng khoán tư nhân không có môi giới để huy động tổng số tiền gộp lên tới 3.500.000 đô la (“Đợt chào bán”).

Đợt chào bán sẽ bao gồm sự kết hợp của: (i) các đơn vị không phải dòng tiền (“Đơn vị NFT”) được bán với giá 0,23 đô la cho mỗi Đơn vị NFT để thu về tổng doanh thu gộp lên tới 1.500.000 đô la (“Đợt chào bán NFT”); và (ii) các đơn vị dòng tiền từ thiện (“Đơn vị FT Từ thiện”) được bán với giá 0,33 đô la cho mỗi Đơn vị FT Từ thiện để thu về tổng doanh thu gộp lên tới 2.000.000 đô la (“Đợt chào bán FT Từ thiện”). Mỗi Đơn vị NFT sẽ bao gồm một cổ phiếu phổ thông trong vốn cổ phần của Công ty (“Cổ phiếu phổ thông”) và một nửa phần quyền mua cổ phiếu phổ thông (mỗi quyền mua cổ phiếu phổ thông đầy đủ được gọi là “Quyền mua”). Mỗi Đơn vị FT Từ thiện sẽ bao gồm một Cổ phiếu phổ thông đủ điều kiện là “cổ phiếu dòng tiền” theo nghĩa của đoạn 66(15) của Đạo luật Thuế (Canada) (“Đạo luật Thuế”) và một nửa Quyền mua. Các Quyền mua cho tất cả các đơn vị sẽ tuân theo cùng các điều khoản, với mỗi Quyền mua cho phép người nắm giữ mua một Cổ phiếu phổ thông (“Cổ phiếu Quyền mua”) trong thời hạn hai (2) năm kể từ ngày phát hành với giá thực hiện 0,35 đô la cho mỗi Cổ phiếu Quyền mua.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được gộp từ Đợt chào bán FT Từ thiện cho các chương trình thăm dò và liên quan trên các tài sản khoáng sản Scottie và Blueberry của Công ty. Số tiền thu được từ Đợt chào bán NFT cũng sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích hành chính chung.
Toàn bộ số tiền thu được gộp từ Đợt chào bán FT Từ thiện sẽ được sử dụng cho Chi phí Thăm dò Canada như thuật ngữ đó được định nghĩa trong đoạn (f) của định nghĩa “chi phí thăm dò Canada” trong tiểu mục 66.1(6) của Đạo luật Thuế, và “chi phí khai thác mỏ dòng tiền” như định nghĩa trong tiểu mục 127(9) của Đạo luật Thuế mà sẽ đủ điều kiện là “chi phí khai thác mỏ dòng tiền”, và “chi phí khai thác mỏ dòng tiền BC” như định nghĩa trong tiểu mục 4.721(1) của Đạo luật Thuế (British Columbia), sẽ phát sinh vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 và được từ bỏ với ngày có hiệu lực không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho những người mua ban đầu của các Đơn vị FT Từ thiện.
Công ty có thể trả hoa hồng cho những người giới thiệu bao gồm tiền mặt và quyền mua không thể chuyển nhượng liên quan đến Đợt chào bán, phù hợp với các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture. Tất cả các chứng khoán được phát hành và bán trong Đợt chào bán sẽ phải tuân thủ thời hạn nắm giữ bốn tháng một ngày kể từ ngày phát hành của chúng. Việc hoàn thành Đợt chào bán và thanh toán bất kỳ khoản hoa hồng nào vẫn phụ thuộc vào việc nhận được tất cả các phê duyệt quy định cần thiết, bao gồm sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture.
VỀ SCOTTIE RESOURCES CORP.
Scottie sở hữu 100% lợi ích trong Tài sản Mỏ Vàng Scottie bao gồm Khu vực Blueberry và Mỏ vàng Scottie sản xuất cao cấp trong quá khứ. Scottie cũng sở hữu 100% lợi ích trong Dự án Georgia bao gồm Mỏ sông Georgia sản xuất cao cấp trong quá khứ, cũng như các tài sản Dự án Cambria và tài sản Sulu. Nhìn chung, Scottie Resources nắm giữ hơn 60.000 héc ta các khiếu nại khoáng sản trong Khu mỏ khai thác Stewart ở Tam Giác Vàng.
Trọng tâm của Công ty là mở rộng các khoáng chất đã biết xung quanh các mỏ đã sản xuất trong quá khứ trong khi thúc đẩy các mục tiêu vàng cấp cao gần mỏ, với mục đích cung cấp một nguồn tài nguyên tiềm năng.
Tất cả các tài sản của Công ty đều nằm trong khu vực được gọi là Tam Giác Vàng của British Columbia, là một trong những khu vực giàu khoáng sản nhất thế giới.
Cả Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture và Nhà cung cấp Dịch vụ Quy định của nó (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture) đều không chịu trách nhiệm về tính thích hợp hay chính xác của thông cáo báo chí này.
Cảnh báo và Tuyên bố Hướng tới Tương lai
Thông cáo báo chí này bao gồm một số tuyên bố và thông tin có thể cấu thành thông tin hướng tới tương lai trong phạm vi các luật chứng khoán áp dụng của Canada. Các tuyên bố hướng tới tương lai và thông tin liên quan đến các sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai và phản ánh các kỳ vọng hoặc niềm tin của ban quản lý Công ty liên quan đến các sự kiện trong tương lai. Nói chung, các tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai có thể được xác định bằng cách sử dụng các thuật ngữ hướng tới tương lai hoặc các biến thể của các từ và cụm từ đó như “dự định”, “mong muốn”, “có thể”, “nên”, “sẽ” hoặc “xảy ra”, hoặc các biến thể của chúng. Thông tin và các tuyên bố này, được đề cập ở đây là “tuyên bố hướng tới tương lai”, không phải là sự kiện lịch sử, được đưa ra tại ngày của thông cáo báo chí này và bao gồm nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến các cuộc thảo luậ