Quảng Nam kiến nghị hướng giải quyết đối với từng nhóm dự án chậm tiến độ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản trả lời ý kiến của cử tri Thị xã Điện Bàn và Thành phố Hội An kiến nghị việc giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án đầu tư đã nhiều năm nhưng không triển khai, “dự án treo” hoặc chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, địa phương đã giao Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có một số dự án đầu tư tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và một số dự án khác tại thành phố Hội An.

Đối với các dự án chậm tiến độ, dự án treo, tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 975-CV/TU ngày 09/5/2022 về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức tổng rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh từ khi tái lập tỉnh đến nay.

Tỉnh Quảng Nam phân loại từng nhóm Dự án chậm tiến độ.
Tỉnh Quảng Nam phân loại từng nhóm dự án chậm tiến độ.

Qua rà soát, tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị hướng giải quyết đối với từng nhóm dự án chậm tiến độ; gồm nhóm chậm dưới 12 tháng, chậm từ 12 đến 24 tháng và chậm trên 24 tháng; từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Quảng Nam đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương thực hiện.

Trong tháng 5/2022, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh đã yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, kể cả trong các Khu, Cụm công nghiệp, tính đến thời điểm 30/4/2022.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án treo, chậm tiến độ nếu có. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam phải dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 01/7/2022 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày 30/7/2022.