Neil Duffy được bổ nhiệm làm giám đốc thương mại của OverActive Media khu vực Châu Mỹ

Telefónica and OverActive