Kết quả ĐHĐCĐ của Shiny Health & Wellness

TORONTO, 31 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – Shiny Health & Wellness Corp. (“Shiny Health” hoặc “Công ty”) (TSXV: SNYB), một nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm cần sa cao cấp rất vui mừng thông báo rằng tất cả các vấn đề được đệ trình lên cổ đông để phê duyệt như được nêu chi tiết trong Thông tin Quản lý của Công ty có ngày 5 tháng 7 năm 2023, đã được đa số phiếu bầu tại Đại hội cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) thông qua. Tổng cộng có 7.405.478 cổ phiếu phổ thông của Công ty được đại diện bởi cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tại ĐHĐCĐ, chiếm 69,48% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty tại ngày ghi sổ.

Shiny Health & Wellness Corp. Logo (CNW Group/Shiny Health & Wellness Corp.)

Cụ thể, cổ đông đã bỏ phiếu thông qua:

  • Bầu Hội đồng Quản trị được đề cử;
  • Bổ nhiệm lại BDO Canada LLP Chartered Accountants, của Toronto, Ontario, là kiểm toán viên bên ngoài của Công ty cho năm tới;
  • Phê duyệt Kế hoạch Phát hành Cổ phiếu Khuyến khích Toàn diện của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu chi tiết được nêu dưới đây:

Nghị quyết

Kết quả

bỏ phiếu

Số cổ phiếu

Tỷ lệ phần trăm phiếu bầu

Ủng hộ

Chống đối

Không bỏ phiếu

Ủng hộ

Chống đối

Không bỏ phiếu

Số lượng

Thành viên HĐQT (5)

Thông qua

7,395,478

10,000

99.86 %

0.14 %

0.00 %

Micah Das

Thông qua

7,395,478

0

10,000

99.86 %

0.00 %

0.14 %

Brad Kipp

Thông qua

7,395,478

0

10,000

99.86 %

0.00 %

0.14 %

Mike Nadeau

Thông qua

7,395,478

0

10,000

99.86 %

0.00 %

0.14 %

Lyn Christensen

Thông qua

7,395,478

0

10,000

99.86 %

0.00 %

0.14 %

Meris Kott

Thông qua