Tư lệnh ngành Giao thông Vận tải chỉ đạo nóng về chọn thầu cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45.
Thi công cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký công văn gửi các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận về công tác lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo tư lệnh ngành GTVT, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần.

Để tổ chức triển khai thi công toàn bộ các gói thầu còn lại theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát còn lại theo tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT.

“Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án khi ký kết hợp đồng với nhà thầu phải chặt chẽ, phù hợp quy định, đảm bảo tính thống nhất giữa các dự án thành phần làm cơ sở quản lý hợp đồng hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, yêu cầu các Ban quản lý dự án tổ chức rà soát các điều khoản của hợp đồng đối với từng gói thầu, trong đó lưu ý các quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng, điều kiện tạm ứng; tài khoản chuyên chi; quyền, trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh; nhân sự, máy móc thiết bị đảm bảo không trùng lặp giữa các gói thầu/dự án đang thực hiện trong cùng thời điểm; quản lý, chấp thuận nhà thầu phụ; xử lý vi phạm hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng.

“Bộ GTVT yêu cầu giám đốc các Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật, đáp ứng tiến độ yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện”, Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.

Tính đến ngày 31/12/2022, Bộ GTVT đã khởi công đồng loạt 14 gói thầu thuộc 12 dự án thành phần Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 vào ngày 1/1/2023.

Các nhà thầu đang huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, xây dựng lán trại, đường công vụ và thực hiện các thủ tục đăng ký khai thác, cấp phép mỏ vật liệu xây dựng…, tổ chức triển khai thi công tại các vị trí thuận lợi. Với các gói thầu còn lại, các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và các công việc liên quan để thi công vào tháng 2/2023.

Hiện nay các địa phương đã bàn giao giải phóng mặt bằng (GPMB) được 549/721,2 km đạt 76% và đang tiếp tục thực hiện để bảo đảm bàn giao 100% diện tích mặt bằng vào quý II/2023 theo đúng nghị quyết của Chính phủ.