LEVIATHAN GOLD CÔNG BỐ VIỆC HỢP NHẤT CỔ PHIẾU

VANCOUVER, BC, 8 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Leviathan Gold Ltd. (“Leviathan“, “Công ty“) (TSXV: LVX) (Đức: 0GP) thông báo rằng Hội đồng quản trị của Công ty đã cho phép thực hiện việc tập hợp cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty với tỷ lệ một (1) cổ phiếu phổ thông sau khi tập hợp cho mỗi năm (5) cổ phiếu phổ thông trước khi tập hợp (“Tập hợp”). Hiện tại, Công ty có 99.783.831 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, và sau khi tập hợp, sẽ có khoảng 19.956.766 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

Việc Tập hợp phụ thuộc vào sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture. Ngày có hiệu lực và các chi tiết khác về việc Tập hợp sẽ được tiết lộ trong một thông cáo báo chí tiếp theo sau khi nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết.

Thay mặt Công ty,

Luke Norman, Giám đốc điều hành và Giám đốc

Cả Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture và Nhà cung cấp Dịch vụ Quy định của nó (như định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture) đều không chịu trách nhiệm về tính thích hợp hoặc chính xác của thông cáo báo chí này. Không có cơ quan quản lý chứng khoán nào đã phê duyệt hoặc không phê duyệt nội dung của thông cáo báo chí này.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào ở Hoa Kỳ. Các chứng khoán chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ“) hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không thể được chào bán hoặc bán trong Hoa Kỳ trừ khi được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và các luật chứng khoán tiểu bang có liên quan hoặc được miễn trừ đăng ký theo các luật đó.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Thông tin được nêu trong thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các giả định tại ngày của thông cáo báo chí này, bao gồm các triển vọng địa chất của các dự án khoáng sản của Leviathan, các hoạt động thăm dò định kế hoạch, thành công của các hoạt động thăm dò, tính liên quan của thông tin lịch sử, sự tiếp tục khoáng hóa, tính liên quan của các dự án tương đương, thời gian của các hoạt động thăm dò, tình hình kinh doanh và kinh tế nói chung; rằng các phê duyệt áp dụng được nhận; rằng công nhân có trình độ, tài chính, giấy phép, phê duyệt và thiết bị được thu xếp kịp thời; rằng điều kiện thị trường tiếp tục; rằng các bên hợp đồng thực hiện nghĩa vụ của họ như yêu cầu; và rằng Leviathan có thể tìm đủ tài chính cho các hoạt động liên tục thuận lợi. Các tuyên bố này phản ánh các ước tính, niềm tin, ý định và kỳ vọng hiện tại của ban quản lý. Chúng không phải là bảo đảm về hiệu suất trong tương lai. Leviathan cảnh báo rằng tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai vốn không chắc chắn và hiệu suất thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trọng yếu, nhiều yếu tố mà Leviathan không kiểm soát được. Các yếu tố đó bao gồm, trong số những điều khác: các rủi ro và bất định liên quan đến việc liệu các hoạt động thăm dò có dẫn đến các lượng khoáng sản có khả năng thương mại hay không; khả năng thay đổi các thông số dự án khi các kế hoạch tiếp tục được tinh chỉnh; khả năng thực hiện các chương trình thăm dò và khoan trong tương lai đã lên kế hoạch; COVID-19; khả năng thu xếp công nhân có trình độ, tài chính, giấy phép, phê duyệt và thiết bị kịp thời hoặc không thể thu xếp; thay đổi trong thị trường hàng hóa và chứng khoán; không thực hiện nghĩa vụ của các bên hợp đồng; và tình hình kinh doanh và kinh tế nói chung. Do đó, các sự kiện, điều kiện và kết quả thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với các ước tính, niềm tin, ý định và kỳ vọng được thể hiện hoặc ngụ ý trong thông tin hướng tới tương lai. Mặc dù Leviathan đã cố gắng xác định các rủi ro và yếu tố quan trọng có thể khiến các hành động, sự kiện hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai, có thể có các rủi ro và yếu tố khác gây ra các hành động, sự kiện hoặc kết quả không như dự kiến, ước tính hoặc dự định. Do đó, không nên quá phụ thuộc vào các tuyên bố hướng tới tương lai này. Ngoài ra, tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này đều được đưa ra kể từ ngày ở đây. Leviathan từ chối bất kỳ ý định hoặc nghĩa vụ nào trong việc cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay các lý do khác, ngoại trừ và trừ khi được các luật chứng khoán áp dụng yêu cầu.

NGUỒN Leviathan Gold Ltd