Các công trình giao thông trọng điểm ở Bình Định không đáp ứng yêu cầu tiến độ

UBND tỉnh Bình Định vừa đánh giá, trong nhiều tháng gần đây, tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh có dấu hiệu chậm lại không đáp ứng yêu cầu tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án cơ bản mới chỉ thực hiện phần đất nông nghiệp, khối lượng công việc còn lại là rất lớn và phức tạp như nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, hạ tầng kỹ thuật…

UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Ban quản lý dự án giao thông tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Tuy nhiên, nhìn chung, công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các đơn vị, địa phương còn chưa chặt chẽ dẫn tới việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư còn chậm gây ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

Việc giải ngân vốn bồi thường giải phóng mặt bằng rất bị động, thiếu sự phối hợp trong việc bố trí, phân bổ nguồn vốn để đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của các dự án.

Một số địa phương có nguy cơ không thể giải ngân hết vốn, trong khi đó có nhiều địa phương, đơn vị lại không có tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án giao thông tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi; tập trung giải ngân vốn đã bố trí đạt 100%, nhất là vốn Trung ương hỗ trợ cho các dự án; khẩn trương điều hòa phân bổ nguồn vốn phù hợp cho các địa phương, đơn vị có liên quan để đảm bảo tiến độ giải ngân.

Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định phải tập trung quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, tiến độ các dự án, kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ dự thầu và các hợp đồng xây dựng, tư vấn để đảm bảo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn phải cung cấp đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư đúng theo hồ sơ dự thầu, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thông đồng với nhà thầu để đưa vào sử dụng các vật tư, thiết bị không đúng hồ sơ dự thầu gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình; nhất là phải tăng cường công tác quản lý chất lượng, khối lượng và tiến độ đối với các đơn vị thi công ở ngoài tỉnh đến thuê lại các nhà thầu địa phương thực hiện thi công không đảm bảo theo hồ sơ dự thầu; khẩn trương kiểm tra, rà soát, rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục các tồn tại, bất cập trong công tác quản lý chất lượng xây dựng đối với các dự án giao thông do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Các đơn vị thi công, nhà thầu tư vấn không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng công trình thì phải kịp thời chấn chỉnh, nếu cần thiết thì điều chỉnh, thay thế để đảm bảo kế hoạch tiến độ và chất lượng xây dựng công trình.

Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng hư hỏng, không đảm bảo chất lượng các công trình do Ban làm chủ đầu tư.

Các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là nguồn vốn Trung ương bố trí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án để có kế hoạch giải ngân phù hợp hoặc kiến nghị điều chuyển để đảm bảo giải ngân hết vốn đến ngày 31/12/2022; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp gửi báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng, đồng thời gửi cho Ban quản lý giao thông tỉnh để tổng hợp tham mưu.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án giao thông trọng điểm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện…