Licogi: Nợ gấp 10 lần vốn chủ sở hữu và tình trạng ‘cổ phiếu zombie’ kéo dài

Quay lại với ám ảnh thua lỗ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 mới được công bố, trong năm, Tổng công ty Licogi – CTCP (Mã chứng khoán: LIC) lỗ thêm 64 tỷ đồng dù năm 2018 đạt lợi nhuận sau thuế 51,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng lỗ lũy kế của Licogi lên tới 593 tỷ đồng. Khoản lỗ này khiến vốn chủ sở hữu của Licogi “bốc hơi” 508 tỷ đồng, tương đương 56,4%.

Tiền thân là Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng, Licogi được cổ phần hoá vào năm 2014. Kể từ đó, tình hình kinh doanh của Licogi đi xuống rõ rệt, đặc biệt với khoản lỗ kỉ lục 437 tỷ đồng trong năm 2016. Kết quả thu về kém khả quan trong năm 2019 đã đẩy cựu thành viên Bộ Xây dựng chìm trong ám ảnh thua lỗ khiến nhiều nhà đầu tư một lần nữa lắc đầu ngao ngán.

Sau năm 2018 kinh doanh có lãi trở lại, đến năm 2019, công ty này ngậm ngùi báo lỗ như 2 năm trước đó, năm 2016 và 2017 Licogi lỗ lần lượt là 414 tỷ đồng và 66 tỷ đồng.

Licogi thua lỗ khi các loại doanh thu giảm nhưng nhiều chi phí lại tăng. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 chỉ đạt 2.306 tỷ đồng, giảm so với 2.603 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 137 tỷ đồng xuống 92 tỷ đồng.

Khoản lỗ lũy kế lên đến 593 tỷ đồng đã là con số khổng lồ. Tuy nhiên, Licogi thậm chí còn có thể lỗ đậm hơn. Dù thua lỗ thảm nhưng Licogi cũng không xây dựng chính sách “thắt lưng buộc bụng” như nhiều công ty khác.

Chi phí lãi vay lại tăng tăng từ 109 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng từ 44 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí duy nhất giảm nhẹ, giảm từ 199 tỷ đồng xuống 180 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong báo cáo tài chính, có những khoản công nợ phải thu và dự phòng phải thu khó đòi, các khoản công nợ phải trả, hàng tồn kho và tài sản cố định khác, kiểm toán viên của AASC không có cơ sở để đánh giá.

Đến cuối kỳ tài chính 2019, tổng tài sản của Licogi đạt mức 4.415 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 1.204 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn 1.042 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, công ty này có 4.005 tỷ đồng nợ phải trả, nợ vay tài chính ngắn và dài hạn đạt 1.948 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Licogi, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã đưa rất nhiều ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Trong đó, đáng chú ý là Licogi đã ghi nhận một phần doanh thu và giá vốn của Dự án Khu đô thị Nam Ga Hạ Long và dự án Khu dân cư Licogi 17 trên cơ sở nhận tiền trước. Theo AASC cơ sở ghi nhận này chưa phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14. Còn ở Khu Đô thị Thịnh Liệt mới, cách ghi nhận chi phí lãi vay của Licogi cũng chưa phù hợp.

Nợ gấp 10 lần vốn chủ sở hữu, tình trạng ‘cổ phiếu zombie’ kéo dài

Một trong những nguyên nhân khiến Licogi thua lỗ chính là chi phí lãi vay quá cao. Điều này đến từ việc Licogi đang phải gánh khoản nợ “siêu khổng lồ”. Cập nhật báo cáo cảu LIC cho thấy, hiện nay tổng nợ phải trả của công ty lên đến 4.005 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu là 409 tỷ đồng. Như vậy là tổng nợ cao gấp khoảng 10 lần vốn chủ sở hữu.

Theo quy định áp dụng cho công ty nhà nước, tỷ lệ nợ/vốn không được quá 3 lần nhưng Licogi nợ tới quá 10 lần – tức là có 1 đồng vốn nhưng đi vay nợ tới hơn 10 đồng.

Phần lớn nợ của Licogi lại là nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn lên đến 3.589 tỷ đồng. Tổng nợ cao gấp khoảng 10 lần vốn chủ sở hữu.

Điều đáng lo ngại hơn chính là phần lớn nợ của Licogi lại là nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn lên đến 3.589 tỷ đồng, chiếm 89% tổng nợ phải trả.

Khoản nợ khổng lồ này vừa tạo nên áp lực lãi vay vừa tạo nên áp lực thanh toán. Về lãi vay, hàng năm, Licogi phải chi hơn 100 tỷ đồng cho các khoản nợ. Còn về thanh toán, tại thời điểm cuối năm 2019, tiền và các khoản tương đương tiền của Licogi chỉ đạt 211 tỷ đồng, rất nhỏ so với 1.630 tỷ đồng tiền vay.

Nhìn vào cổ phiếu LIC, có thể thấy cổ đông khá thiệt thòi khi cổ phiếu LIC được liệt vào danh sách “cổ phiếu zombie“. Trong suốt một thời gian dài, LIC liên tục dậm chân ở mức 6.000 đồng/CP, giảm 40% so với mệnh giá.

Trong suốt một thời gian dài, LIC liên tục dậm chân ở mức 6.000 đồng/CP, giảm 40% so với mệnh giá.

Licogi cho biết, 2019 là một năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh. Để cân bằng lại nguồn tài chính, Công ty sẽ đẩy nhanh công tác thoái vốn tại các công ty con, đồng thời quyết liệt và nhanh chóng hơn trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ lớn, kéo dài nhằm cân đối lại dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ